EXTRACTE DE LA LLEI 1/2022

El passat 8 de març va entrar en vigor a Catalunya la nova llei 1/2022, de 3 de març, que modifica les Lleis 18/2007, 24/2015 i 4/2016 per tal de fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge, aquesta llei també es coneix com  a Llei Antidesahucios, i no arriba exempta de polèmica.

Segons el text publicat, l’objectiu d’aquesta Llei és “aturar els desallotjaments de persones en situació d’exclusió residencial i dotar de seguretat en la permanència a la llar de les unitats familiars que han afrontat situacions de risc de pèrdua de l’habitatge habitual mitjançant lloguers socials, ja sigui amb arrendaments a preus taxats per part de grans tenidors o amb reallotjaments per part de les Administracions Públiques“.

Vegem a continuació els punts més destacats:

  • Creació de un registre de grans tenidors de finques i control de les ofertes de lloguer social obligatori.
  • Els grans tenidors d’habitatge, (Empreses amb més de 10 habitatges o particulars amb més de 15) estan obligats a l’oferiment d’un  lloguer social a les persones vulnerables, tinguin o no tinguin contracte d’arrendament. És a dir, els coneguts com a okupes també podran optar a aquesta ajuda.
  • Durada del contracte de lloguer: En el supòsit que el gran tenidor sigui persona física, la durada del contracte de lloguer social és de 5 anys. Si és persona jurídica, la durada del contracte serà de 7 anys, i si es tracta d’ una entitat bancària o un fons d’ inversió, la durada del contracte serà de 12 anys.
  • En el cas de grans tenidors que no siguin entitats bancàries ni fons d ́inversió (particulars), ni tinguin vinculació amb aquestes, es pot demanar a la Generalitat mitjançant l ́Agència d ́Habitatge de Catalunya, que assumeixi el preu del lloguer a preu de VPO.
  • Es contempla l ‘ expropiació de les finques que portin més de 2 anys buides de forma injustificada.

Restem a l’ espera de la resposta del Tribunal Constitucional.

PUBLICADA LLEI 15/2021 D’ACCÉS A LES PROFESSIONS D’ADVOCAT I PROCURADOR DELS TRIBUNALS

Avui s’ha publicat la Llei 15/2021, de 23 d’octubre, de modificació de la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, d’accés a les professions d’Advocat i Procurador dels Tribunals, així com de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, del Reial decret llei 5/2010,  de 31 de març, prorrogant la vigència de determinades mesures econòmiques temporals.

Es manté la incompatibilitat entre les professions d’advocat i procurador i ja és possible constituir societats professionals conjuntes en les quals s’exerceixin ambdues professions, encara que per diferents col·laboradors.

A més, es redueix el màxim que pot rebre un fiscal per la mateixa matèria (de 300.000 € a 75.000 €) i s’estableix el termini d’un any perquè el govern no modifiqui el Reial Decret 1373/2003 que regula les tarifes dels procuradors, una modificació que ha de comportar necessàriament l’eliminació de la fixació de les quantitats mínimes a percebre.

Aquesta reforma es justifica per la necessitat de respondre als requeriments de la Comissió Europea en el procediment d’infracció 2015/4062.

A  continuació, podeu consultar la Llei i un primer informe elaborat pel Col·legi d’Advocats de Barcelona

Ruiz Castel inicia el procés d’implementació dels seus sistemes de compliance penal i antisoborn

Ruiz Castel Procuradors té entre els seus pilars fonamentals la responsabilidat social y ètica empresarial en el món dels negocis i és per aquest motiu que, el passat 2020, vam decidir disenyar el Sistema de Gestió de Compliance Penal sota l’estàndard UNE 19601:2017 i el Sistema de Gestió Antisoborn sota l’estàndard UNE 37001:2017. Aquesta setmana hem entrat de ple en la fase d’implementació dels Sistemes, amb la celebració de la primera reunió de l’Òrgan de Compliance recent constituit i amb l’objectiu de certificar els nostres Sistemes abans del final de l’any 2021.

Decret llei 37/2020, sobre suspensió de desnonaments i llançaments – Acord d’unificació de criteris dels Jutjats de Barcelona

Compartim amb vosaltres l’Acord d’unificació de criteris dels jutjats de primera instància de Barcelona sobre l’aplicació de la suspensió dels procediments de desnonament de persones vulnerables prevista pel controvertiu decret llei 37/2020, de 3 de novembre, de la Generalitat de la Generalitat de Catalunya, de reforç de la protecció de el dret a l’habitatge davant els efectes de la pandèmia de Covid-19.

Acords dels jutges de primera instància per a l’aplicació de la clàusula rebus sic stantibus en els contractes de lloguer

Compartim amb vosaltres els acords adoptats pels jutges de primera instància de Barcelona per a l’aplicació de la clàusula rebus sic stantibus en els desnonaments de locals afectats per les mesures de tancament per frenar l’avanç de la pandèmia.

Acords rebus sic stantibus

Nou Jutjat Mercantil a Barcelona

El pròxim 30 de setembre entra en funcionament el nou Jutjat Mercantil 12 de Barcelona. Compartim amb vosaltres l’Acord Governatiu núm. 955/2020 de data 28 de setembre de 2020 del Jutjat Degà de Barcelona en relació amb aquest.

Se li atribueix la subespecialitat de competència deslleial, publicitat i defensa de la competència, així com accions col·lectives en defensa dels consumidors.

Consulteu l’Acord Governatiu núm. 955/2020 amb relació a l’entrada en funcionament el nou Jutjat Mercantil 12 de Barcelona.

Okupacions: La Policia podrà desallotjar en cas de flagrància delictiva

Compartim amb vosaltres la instrucció dictada per la Secretaria d’Estat de Seguretat per la qual s’estableix el protocol a seguir per les Forces i Cossos de Seguretat en cas d’ocupació il·legal d’un immoble.

Consulteu la instrucció dictada per la Secretaria d’Estat de Seguretat

juzgado

Entrada en funcionament del nou jutjat 60 de Primera Instància de Barcelona

El dia 30 de setembre entra en funcionament l’esperat nou jutjat de Primera Instància número 60 de Barcelona. No tindrà especialitat i durant els primers 6 mesos rebrà el doble de repartiment que corresponguin a un jutjat ordinari i el triple respecte de les execucions.

Us adjuntem l’acord complet de l’Jutjat Degà de Barcelona.

acuerdo juez

Imposició de costes per no assistir a la sessió de mediació derivada pel jutge

acuerdo juez

Els jutges de Primera Instància de Barcelona han adoptat un acord d’unificació de criteris en virtut del qual podrà ser interpretat com a mala fe o temeritat a l’efecte d’imposició de costes la negativa a acudir a la sessió de mediació convocada per derivació del jutjat, així com rebutjar una oferta extrajudicial, quan la resolució final del plet s’ajusti substancialment al contingut de l’oferta.

L’acord diu tenir per objecte fomentar les vies de transacció entre les parts, potenciar la mediació intrajudicial i dotar de més seguretat jurídica als procediments.

Adjuntem una còpia de l’acord per a la consulta.

subhastas electronicas

Reinici de les subhastes electròniques: 4 de juny

El Ministeri de Justícia ha publicat una nota informativa sobre l’alta de les subhastes electròniques suspeses amb motiu de l’estat d’alarma. En la mateixa s’indica que, a partir del 4 de juny, data en què s’alça la suspensió dels terminis processals, s’hauran de reiniciar també les subhastes judicials, les quals el termini de licitacions finalitzava dins el període que ha durat l’estat d’alarma i que van ser suspeses de forma general, reinici que, en els termes de l’article 649.2 de la Llei d’Enjudiciament Civil, es realitzarà mitjançant una nova publicació de l’anunci com si es tractés d’una nova subhasta.

La remissió al portal del BOE de les dades per a la nova subhasta, pels lletrats de l’Administració de Justícia, s’ha de fer a partir de l’alçament de la suspensió dels terminis processals. Com a conseqüència, començaran de nou íntegrament els vint dies naturals per a licitacions en cadascuna d’elles, sense que tinguin validesa les postures que es van fer en les subhastes que es van donar de baixa.

El nou anunci de l’inici de la subhasta es publicarà gratuïtament al BOE, per evitar carregar novament als sol·licitants amb el cost d’un anunci que es torna a publicar per causa de força major.

A Ruiz Castel Procuradors procedirem a presentar els oportuns escrits perquè els diferents lletrats de l’Administració de Justícia procedeixin a reactivar les subhastes suspeses durant l’estat d’alarma.

Adjuntem còpia de la Nota Informativa.